《地藏经》第九卷 称佛名号品注音

地藏经 4个月前 (07-06) 85次浏览 0个评论

《地藏经》第九卷 称佛名号品注音

ěr
shí

zànɡ

bái

yán

shì
zūn


jīn
wèi
wèi
lái
zhònɡ
shēnɡ
yǎn


shì


shēnɡ

zhōnɡ


wéi
yuàn
shì
zūn
tīnɡ

shuō
zhī


ɡào

zànɡ
jīn

xìnɡ

bēi

jiù


qiè
zuì

liù
dào
zhònɡ
shēnɡ

yǎnshì

jīn
zhènɡ
shì
shí

wéi
dānɡ

shuōniè
pán

shǐ
使

zǎo

shì
yuàn
yōu
xiàn
zài
wèi
lái

qiè
zhònɡ
shēnɡ


zànɡ


bái

yán

shì
zūn

ɡuò


liànɡ
ā
sēnɡ

jié

yǒu

chū
shì

hào

biān
shēn

lái

ruò
yǒu
nán


rén
wén
shì

mínɡ

zàn
shēnɡ
ɡōnɡ
jìnɡchāo
yuè

shí
jié
shēnɡ

zhònɡ
zuì


kuànɡ

huà
xínɡ
xiànɡ

ɡònɡ
yǎnɡ
zàn
tàn


rén
huò


liànɡ

biān

yòu

ɡuò

hénɡ

shā
jié

yǒu

chū
shì

hào
bǎo
xìnɡ

lái

ruò
yǒu
nán


rén
wén
shì

mínɡ


tán
zhǐ
qǐnɡ


xīn
ɡuī


shì
rén


shànɡ
dào
yǒnɡ

tuì
退
zhuǎn

yòu

ɡuò

yǒu

chū
shì

hào

tóu

shènɡ

lái

ruò
yǒu
nánrén

wén
shì

mínɡěr
ɡēn

shì
rén
dānɡ

qiān
fǎn
shēnɡ

liù

tiān
zhōnɡ


kuànɡ
zhì
xīn
chēnɡ
niàn

yòu

ɡuò
shuō


shuō
ā
sēnɡ

jié

yǒu

chū
shì

hào
shī

hǒu

lái

ruò
yǒu
nán


rén
wén
shì

mínɡ


niàn
ɡuī


shì
rénliànɡ
zhū


dǐnɡ
shòu


yòu

ɡuò

yǒu

chū
shì

hào

liú
sūn


ruò
yǒu
nán


rén

wén
shì

mínɡ

zhì
xīn
zhān

huò

zàn
tàn

shì
rén

xián
jié
qiān

huì
zhōnɡ

wéi

fàn
wánɡ


shòu
shànɡ


yòu

ɡuò

yǒu

chū
shì

hào


shī


ruò
yǒu
nán


rén
wén
shì

mínɡ

yǒnɡ

duò
è
dào

chánɡ
shēnɡ
rén
tiān

shòu
shènɡ
miào


yòu

ɡuò


liànɡ

shù
hénɡ

shā
jié

yǒu

chū
shì

hào
bǎo
shènɡ

lái

ruò
yǒu
nán


rén
wén
shì

mínɡ


jìnɡ

duò
è
dào

chánɡ
zài
tiān
shànɡ
shòu
shènɡ
miào


yòu

ɡuò

yǒu

chū
shì

hào
bǎo
xiànɡ

lái

ruò
yǒu
nán


rén
wén
shì

mínɡ

shēnɡ
ɡōnɡ
jìnɡ
xīn

shì
rén

jiǔ

ā
luó
hàn
ɡuǒ

yòu

ɡuò


liànɡ
ā
sēnɡ

jié

yǒu

chū
shì

hào
jiā
shā
chuánɡ

lái

ruò
yǒu
nán


rén
wén
shì

mínɡ
zhě

chāo

bǎi

jié
shēnɡ

zhī
zuì

yòu

ɡuò

yǒu

chū
shì

hào

tōnɡ
shān
wánɡ

lái

ruò
yǒu
nán


rén
wén
shì

mínɡ
zhě

shì
rén


hénɡ

shā

ɡuǎnɡ
广
wèi
shuōchénɡyòu

ɡuò

yǒu
jìnɡ
yuè


shān
wánɡ


zhì
shènɡ


jìnɡ
mínɡ
wánɡ


zhì
chénɡ
jiùshànɡ


miào
shēnɡ


mǎn
yuè


yuè
miàn

yǒu

shì
děnɡ


shuō


shì
zūn

xiàn
zài
wèi
lái

qiè
zhònɡ
shēnɡ

ruò
tiān
ruò
rén

ruò
nán
ruò


dàn
niànmínɡ
hào

ɡōnɡ


liànɡ


kuànɡ
duō
mínɡ

shì
zhònɡ
shēnɡ
děnɡ

shēnɡ
shí

shí


zhōnɡ

duò
è
dào

ruò
yǒu
lín
mìnɡ
zhōnɡ
rén

jiā
zhōnɡ
juàn
shǔ

nǎi
zhì

rén

wèi
shì
bìnɡ
rén
ɡāo
shēnɡ
niàn


mínɡ

shì
mìnɡ
zhōnɡ
rén

chú


jiàn
zuìbào
děnɡ


xiāo
miè

shì


jiàn
zuì

suī
zhì

zhònɡ

dònɡ
jīnɡ

亿
jié

liǎo


chū

chénɡ

lín
mìnɡ
zhōnɡ
shí


rén
wèi

chēnɡ
niàn

mínɡ


shì
zuì
zhōnɡ


jiàn
xiāo
miè


kuànɡ
zhònɡ
shēnɡ

chēnɡ

niàn

huò


liànɡ

miè

liànɡ
zuì


佛经唱诵网为佛教网站,非赢利性网站,内容多转载自网络,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!本文链接:《地藏经》第九卷 称佛名号品注音
喜欢 (0)
[感恩护持]
分享 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 加粗 删除线 居中 斜体 签到